Khoa Triết học

1. Tổng quan về ngành và chương trình đào tạo: 

Xem chi tiết: tại đấy

2. Hình thức và thời gian đào tạo: chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 6 năm.

3. Chuẩn đầu ra:

a. Về trình độ kiến thức:

- Kiến thức tổng quát: Có kiến thức tổng quát về các vấn đề của khoa học xã hội và nhân văn như: khoa học lịch sử; triết học, đạo đức học, văn hóa học, tâm lý học, tôn giáo học, kinh tế học, dân tộc học, nhân học, phương pháp nghiên cứu khoa học, logich học, chính trị học, Mỹ học, v.v…


- Khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực Chủ nghĩa xã hội khoa học:

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản về lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở phương Tây.

+ Hiểu được những vấn đềcơ bản về lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở phương Đông.

+ Hiểu được cơ bản lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

+ Nắm vững tư tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

+ Nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

+ Nắm vững tư duy về Chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Nắm vững kiến thức cơ bản các chủ đề của chủ nghĩa xã hội khoa học: Vấn đề về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Liên minh giai cấp; Đảng Cộng sản; Cách mạng xã hội chủ nghĩa; Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa; thời kỳ quá độ lên CNXH; Mô hình chủ nghĩa xã hội; Xây dựng con người, văn hóa, gia đình trong CNXH; Giải quyết các mối quan hệ dân tộc, tôn giáo, dân chủ, gia đình trong CNXH; Thời đại ngày nay và con đường đi lên CNXH; CNXH ở Việt Nam và trên thế giới; v.v…


- Khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực Tôn giáo học:

+ Nắm được những vấn đề tạo thành nền tảng của Tôn giáo học.

+ Nắm được những vấn đề lịch sử và mối liên hệ xã hội của tôn giáo, các học thuyết tiêu biểu về tôn giáo, đặc biệt là quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và tôn giáo đương đại.

+ Nắm vững những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu tôn giáo học.

+Có kiến thức hệ thống về lịch sử, giáo lý các tôn giáo lớn trên thế giới và Việt Nam.

+ Hiểu đúng chính sách tôn giáo của Nhà nước và một số vấn đề về công tác tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.


- Khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực Khoa học Chính trị:

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử tư tưởng chính trịphương Đông.

+ Hiểu được cơ bản lịch sử tư tưởng chính trịViệt Nam.

+ Hiểu được căn bản tư tưởng chính trị chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

+ Nắm vững kiến thức cơ bản các chủ đề của Khoa học chính trị như: Quyền lực chính trị, Hệ thống chính trị, Văn hóa chính trị, Quyết sách chính trị, Con người chính trị, Đảng chính trị, Xử lý điểm nóng chính trị, Địa chính trị, Chính trị học so sánh, Công tác dân vận, các tác phẩm kinh điển của Khoa học chính trị, v.v…


- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B và tin học văn phòng.


b. Về năng lực nhận thức, tư duy, kỹ năng thực hành:

+ Có phương pháp luận nghiên cứu chuyên ngành.

+ Khả năng tự học, tự nghiên cứu; biết phát hiện và giải quyết những vấn đề cơ bản thuộc chuyên ngành đào tạo.

+ Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu, giải quyết những vấn đề của nhận thức và hoạt động thực tiễn.

+ Có kỹ năng làm công tác nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; có khả năng soạn thảo, viết báo cáo thống kê, tổng hợp và đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội cho các ban ngành trong hệ thống chính trị và các đơn vị hành chính thuộc nhiều ngành nghề khác.


c. Phẩm chất nhân văn:

- Phẩm chất đạo đức tốt.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Có ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.

4. Liên hệ:

KHOA TRIẾT HỌC

Phòng A.208, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38293828 - số nội bộ 144

- Website: http://triethoc.hcmussh.edu.vn                     

Email: triethoc@hcmussh.edu.vn

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.