Khoa Triết học

1.Tổng quan về ngành:

Khoa Triết học là một trong các khoa có truyền thống và bề dày nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.


Khoa Triết học gồm 4 chuyên ngành: Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Khoa học chính trị và Tôn giáo học 

 

- Ngành Triết học thuộc Khoa Triết học được thành lập và tiến hành đào tạo từ năm 1976. Đến nay, ngành Triết học đã đào tạo được 37 khoá cử nhân; cùng với tập thể khoa tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, thực hiện 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học quốc gia; 22 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Tham gia cùng với tập thể khoa biên soạn 68 cuốn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên.

 

Sứ mạng chính của ngành là nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực triết học, từ triết học phương Đông, phương Tây, đến Triết học Mác – Lênin, tư tưởng triết học Việt Nam, v.v…; làm sáng tỏ các vấn đề lý luận trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thời đại và đất nước; cung cấp đội ngũ nhân lực có trình độ lý luận cho công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước.

 

- Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc Khoa Triết học được thành lập và tiến hành đào tạo từ năm 1976. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học đã đào tạo được 26 khoá cử nhâ; cùng với tập thể khoa tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, thực hiện 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học quốc gia; 22 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; cùng với tập thể khoa biên soạn 68 cuốn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên.

 

- Nghành Tôn giáo học đã đào tạo được 8 khoá cử nhân; bô môn cùng với tập thể khoa tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, thực hiện 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học quốc gia; 22 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Tham gia cùng với tập thể khoa biên soạn 68 cuốn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập
của sinh viên.


Sứ mạng chính của ngành là nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực tôn giáo học; các loại hình tôn giáo trên thế giới và Việt Nam; làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về tôn giáo trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thời đại và đất nước; cung cấp đội ngũ nhân lực có trình độ lý luận cho công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước, nhất là công tác tôn giáo.


- Ngành Khoa học chính trị thuộc khoa Triết học được thành lập và tiến hành đào tạo từ năm 2002. Nghành Chính trị học đã đào tạo được 17 khoá cử nhân; bộ môn cùng với tập thể khoa tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, thực hiện 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học quốc gia; 22 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Tham gia cùng với tập thể khoa biên soạn 68 cuốn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên..

 

Sứ mạng chính của ngành là nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực khoa học chính trị, lịch sử chính trị học phương Đông, phương Tây, đến chính trị học Mácxít; tư tưởng chính trị Việt Nam, v.v…; làm sáng tỏ các vấn đề lý luận trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thời đại và đất nước; cung cấp đội ngũ nhân lực có trình độ lý luận cho công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước.

 

2. Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo người học có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị tốt, vững vàng, có nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa.


- Đào tạo người học nắm vững kiến thức chuyên ngành một cách căn bản, hệ thống, từng bước chuyên sâu.

- Đào tạo người học có khả năng vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên ngành vào việc giải quyết những vấn đề của nhận thức và hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.


- Có khả năng thực hiện tính liên thông trong đào tạo, phối hợp với các ngành khác nghiên cứu các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

* Cử nhân ngành Triết học có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực sau:

- Nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường chính trị; làm giáo viên bậc trung học các môn giáo dục chính trị và giáo dục công dân;

- Làm việc tại các cơ quan Đảng và Nhà nước như: Ban tuyên huấn, Ban dân vận; Ban Dân tộc; Ban tôn giáo; công tác Đảng tại các cơ quan; công tác thanh niên, học sinh, sinh viên; v.v.;

- Các cơ quan truyền thông, nhà xuất bản (phụ trách công tác văn hoá - tư tưởng và biên tập).

- Phòng hành chính và nhân sự tại các công ty tư nhân và nhà nước.

 

* Cử nhân ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học có cơ hội việc làm trong các lĩnh vực cơ bản sau đây:

- Làm việc tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị các cấp: Cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước; mặt trận và các đoàn thể.

- Nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường chính trị; làm giáo viên bậc trung học các môn giáo dục chính trị và giáo dục công dân;

- Làm việc các cơ quan truyền thông, báo, đài, nhà xuất bản.

- Phòng hành chính và nhân sự tại các công ty tư nhân và nhà nước.

 

* Cử nhân ngành Tôn giáo học có cơ hội việc làm trong các lĩnh vực cơ bản sau đây:

- Nghiên cứu, giảng dạy tôn giáo tại các trường, viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn;

- Giảng dạy tôn giáo tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường chính trị…; làm giáo viên bậc trung học các môn giáo dục chính trị và giáo dục công dân;

- Làm việc tại các cơ quan Đảng và Nhà nước như: Ban tuyên huấn, Ban dân vận; Ban Dân tộc; Ban tôn giáo; công tác Đảng tại các cơ quan; công tác thanh niên v.v.;

- Làm việc tại các cơ quan truyền thông, nhà xuất bản (phụ trách công tác văn hoá - tư tưởng và biên tập).

- Cử nhân chuyên ngành Tôn giáo học có thể tiếp tục học cao học và nghiên cứu sinh để nhận học vị cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành Triết học, Lịch sử Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử.

 

* Cử nhân ngành Khoa học chính trị có cơ hội việc làm trong các lĩnh vực cơ bản sau đây:

- Nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường chính trị; làm giáo viên các trường trung học giảng dạy giáo dục chính trị và giáo dục công dân.

- Làm việc tại các cơ quan Đảng và Nhà nước như: Ban tuyên huấn, Ban dân vận; Ban Dân tộc; Ban tôn giáo; công tác Đảng tại các cơ quan; công tác thanh niên v.v…

- Tham gia quản lý trong các tổ chức thuộc hệ thống chính trị các cấp.

- Làm việc tại các cơ quan truyền thông, nhà xuất bản (phụ trách công tác văn hoá - tư tưởng và biên tập).

- Cử nhân chuyên ngành Khoa học chính trị, ngành Triết học có thể tiếp tục học cao học và nghiên cứu sinh để nhận học vị cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành Triết học, Lịch sử Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử.

 

4. Hình thức và thời gian đào tạo: chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 6 năm.


5. Chuẩn đầu ra:


a. Về trình độ kiến thức:

- Kiến thức tổng quát: Có kiến thức tổng quát về các vấn đề của khoa học xã hội và nhân văn như: khoa học lịch sử; triết học, đạo đức học, văn hóa học, tâm lý học, tôn giáo học, kinh tế học, dân tộc học, nhân học, phương pháp nghiên cứu khoa học, logich học, chính trị học, Mỹ học, v.v…


- Khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực Chủ nghĩa xã hội khoa học:

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản về lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở phương Tây.

+ Hiểu được những vấn đềcơ bản về lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở phương Đông.

+ Hiểu được cơ bản lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

+ Nắm vững tư tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

+ Nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

+ Nắm vững tư duy về Chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Nắm vững kiến thức cơ bản các chủ đề của chủ nghĩa xã hội khoa học: Vấn đề về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Liên minh giai cấp; Đảng Cộng sản; Cách mạng xã hội chủ nghĩa; Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa; thời kỳ quá độ lên CNXH; Mô hình chủ nghĩa xã hội; Xây dựng con người, văn hóa, gia đình trong CNXH; Giải quyết các mối quan hệ dân tộc, tôn giáo, dân chủ, gia đình trong CNXH; Thời đại ngày nay và con đường đi lên CNXH; CNXH ở Việt Nam và trên thế giới; v.v…


- Khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực Tôn giáo học:

+ Nắm được những vấn đề tạo thành nền tảng của Tôn giáo học.

+ Nắm được những vấn đề lịch sử và mối liên hệ xã hội của tôn giáo, các học thuyết tiêu biểu về tôn giáo, đặc biệt là quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và tôn giáo đương đại.

+ Nắm vững những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu tôn giáo học.

+Có kiến thức hệ thống về lịch sử, giáo lý các tôn giáo lớn trên thế giới và Việt Nam.

+ Hiểu đúng chính sách tôn giáo của Nhà nước và một số vấn đề về công tác tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.


- Khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực Khoa học Chính trị:

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử tư tưởng chính trịphương Đông.

+ Hiểu được cơ bản lịch sử tư tưởng chính trịViệt Nam.

+ Hiểu được căn bản tư tưởng chính trị chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

+ Nắm vững kiến thức cơ bản các chủ đề của Khoa học chính trị như: Quyền lực chính trị, Hệ thống chính trị, Văn hóa chính trị, Quyết sách chính trị, Con người chính trị, Đảng chính trị, Xử lý điểm nóng chính trị, Địa chính trị, Chính trị học so sánh, Công tác dân vận, các tác phẩm kinh điển của Khoa học chính trị, v.v…


- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B và tin học văn phòng.


b. Về năng lực nhận thức, tư duy, kỹ năng thực hành:

+ Có phương pháp luận nghiên cứu chuyên ngành.

+ Khả năng tự học, tự nghiên cứu; biết phát hiện và giải quyết những vấn đề cơ bản thuộc chuyên ngành đào tạo.

+ Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu, giải quyết những vấn đề của nhận thức và hoạt động thực tiễn.

+ Có kỹ năng làm công tác nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; có khả năng soạn thảo, viết báo cáo thống kê, tổng hợp và đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội cho các ban ngành trong hệ thống chính trị và các đơn vị hành chính thuộc nhiều ngành nghề khác.


c. Phẩm chất nhân văn:

- Phẩm chất đạo đức tốt.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Có ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.

 

6. Chương trình đào tạo: xem tại đây


7. Liên hệ:

KHOA TRIẾT HỌC

Phòng A.207, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38293828 - số nội bộ 144

- Website: http://triethoc.hcmussh.edu.vn                     

Email: triethoc@hcmussh.edu.vn

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.