Khoa Triết học

1.Tổng quan về ngành:

Khoa Triết học là một trong các khoa có truyền thống và bề dày nghiên cứu của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Khoa Triết học gồm 3 chuyên nghành Chủ nghĩa xã hội khoa học; Khoa học chính trị và Tôn giáo học. - Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khoa Triết học được thành lập và tiến hành đào tạo từ năm 1976. Đã cùng với tập thể khoa tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, thực hiện 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học quốc gia; 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. - Ngành Tôn giáo học thuộc khoa Triết học được thành lập và tiến hành đào tạo từ năm 2010. Đã cùng với tập thể khoa tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, thực hiện 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học quốc gia; 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.  - Ngành Khoa học chính trị thuộc khoa Triết học được thành lập và tiến hành đào tạo từ năm 2002. Đã cùng với tập thể khoa tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, thực hiện 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học quốc gia; 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

 

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người học có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị tốt, vững vàng, có nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa.

Đào tạo người học nắm vững kiến thức chuyên ngành một cách căn bản, hệ thống, từng bước chuyên sâu.

Đào tạo người học có khả năng vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên ngành vào việc giải quyết những vấn đề của nhận thức và hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Có khả năng thực hiện tính liên thông trong đào tạo, phối hợp với các ngành khác nghiên cứu các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

Cử nhân ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học có cơ hội việc làm trong các lĩnh vực cơ bản sau đây:

- Làm việc tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị các cấp: Cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước; mặt trận và các đoàn thể.

- Nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường chính trị; làm giáo viên bậc trung học các môn giáo dục chính trị và giáo dục công dân;

- Làm việc các cơ quan truyền thông, báo, đài, nhà xuất bản.

- Phòng hành chính và nhân sự tại các công ty tư nhân và nhà nước.

 

Cử nhân ngành Tôn giáo học có cơ hội việc làm trong các lĩnh vực cơ bản sau đây:

- Nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường chính trị; làm giáo viên bậc trung học các môn giáo dục chính trị và giáo dục công dân;

- Làm việc tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị các cấp: Cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước; mặt trận và các đoàn thể, nhất là các ban phụ trách công tác tôn giáo.

- Các cơ quan truyền thông, nhà xuất bản (phụ trách chuyên môn về tôn giáo).

 

Cử nhân ngành Khoa học chính trị có cơ hội việc làm trong các lĩnh vực cơ bản sau đây:

- Nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường chính trị; làm giáo viên bậc trung học các môn giáo dục chính trị và giáo dục công dân;

- Làm việc tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị các cấp: Cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước; mặt trận và các đoàn thể.

- Các cơ quan truyền thông, nhà xuất bản (phụ trách công tác chính trị - tư tưởng và biên tập).

- Phòng hành chính và nhân sự tại các công ty tư nhân và nhà nước.

 

4. Hình thức và thời gian đào tạo: chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 6 năm.

 

5. Chuẩn đầu ra:

a. Về trình độ kiến thức:

- Kiến thức tổng quát: Có kiến thức tổng quát về các vấn đề của khoa học xã hội và nhân văn như: khoa học lịch sử; triết học, đạo đức học, văn hóa học, tâm lý học, tôn giáo học, kinh tế học, dân tộc học, nhân học, phương pháp nghiên cứu khoa học, logich học, chính trị học, Mỹ học,v.v…

- Khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực Chủ nghĩa xã hội khoa học:

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản về lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở phương Tây.

+ Hiểu được những vấn đềcơ bản về lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở phương Đông.

+ Hiểu được cơ bản lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

+ Nắm vững tư tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

+ Nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

+ Nắm vững tư duy về Chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Nắm vững kiến thức cơ bản các chủ đề của chủ nghĩa xã hội khoa học: Vấn đề về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Liên minh giai cấp; Đảng Cộng sản; Cách mạng xã hội chủ nghĩa; Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa; thời kỳ quá độ lên CNXH; Mô hình chủ nghĩa xã hội; Xây dựng con người, văn hóa, gia đình trong CNXH; Giải quyết các mối quan hệ dân tộc, tôn giáo, dân chủ, gia đình trong CNXH; Thời đại ngày nay và con đường đi lên CNXH; CNXH ở Việt Nam và trên thế giới; v.v…

- Khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực Tôn giáo học:

+ Nắm được những vấn đề tạo thành nền tảng của Tôn giáo học.

+ Nắm được những vấn đề lịch sử và mối liên hệ xã hội của tôn giáo, các học thuyết tiêu biểu về tôn giáo, đặc biệt là quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và tôn giáo đương đại.

+ Nắm vững những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu tôn giáo học.

+Có kiến thức hệ thống về lịch sử, giáo lý các tôn giáo lớn trên thế giới và Việt Nam.

+ Hiểu đúng chính sách tôn giáo của Nhà nước và một số vấn đề về công tác tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

- Khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực Khoa học Chính trị:

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử tư tưởng chính trịphương Đông.

+ Hiểu được cơ bản lịch sử tư tưởng chính trịViệt Nam.

+ Hiểu được căn bản tư tưởng chính trị chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

+ Nắm vững kiến thức cơ bản các chủ đề của Khoa học chính trị như: Quyền lực chính trị, Hệ thống chính trị, Văn hóa chính trị, Quyết sách chính trị, Con người chính trị, Đảng chính trị, Xử lý điểm nóng chính trị, Địa chính trị, Chính trị học so sánh, Công tác dân vận, các tác phẩm kinh điển của Khoa học chính trị, v.v…

- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B và tin học văn phòng.

b. Về năng lực nhận thức, tư duy, kỹ năng thực hành:

+ Có phương pháp luận nghiên cứu chuyên ngành.

+ Khả năng tự học, tự nghiên cứu; biết phát hiện và giải quyết những vấn đề cơ bản thuộc chuyên ngành đào tạo.

+ Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu, giải quyết những vấn đề của nhận thức và hoạt động thực tiễn.

+ Có kỹ năng làm công tác nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; có khả năng soạn thảo, viết báo cáo thống kê, tổng hợp và đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội cho các ban ngành trong hệ thống chính trị và các đơn vị hành chính thuộc nhiều ngành nghề khác.

c. Phẩm chất nhân văn:

- Phẩm chất đạo đức tốt.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Có ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.

  

6. Chương trình đào tạo: xem tại đây


7. Liên hệ:

Khoa Triết học

Phòng A.207, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38293828 -  số nội bộ 144

- Website: http://triethoc.hcmussh.edu.vn                     

Email: triethoc@hcmussh.edu.vn

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.