Khoa Địa lý là địa chỉ đào tạo xứng đáng với kỳ vọng của các bạn

Đó là gửi gắm của TS. Phạm Gia Trân, Trưởng khoa Địa lý đến các học sinh sẽ xét tuyển vào khoa trong kỳ xét tuyển đại học năm 2015.


Sinh viên khoa Địa lý thực tập thực tế theo tuyến TP. Hồ Chí Minh - Bình Thuận - Ninh Thuận. 

* Thưa Tiến sĩ, xin Tiến sĩ  cho biết thông tin tổng quát về khoa Địa lý.

 Về Lịch sử hình thành của khoa Địa lý, có thể khái lược như sau:

Năm 1955, Ban Sử - Địa được thành lập tại Viện Đại học Sài Gòn.

Năm 1963, Ban Địa lý thuộc Đại học Văn khoa (Faculty of Letters) ra đời. Ban Địa lý hoạt động với tư cách độc lập, gồm có 11 giảng viên cơ hữu có học hàm và học vị cao. Từ năm 1966, Ban Địa lý bắt đầu mở chương trình đào tạo Cao học, và từ 1970 đào tạo chương trình đào tạo Tiến sĩ đệ tam cấp.

Sau năm 1975, Ban Địa lý cũ được tiếp quản và từ năm 1977 được đổi thành Bộ môn Địa lý trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, đào tạo Cử nhân Khoa học Địa lý theo hai chuyên ngành: Địa lý Tự nhiên và Địa lý Kinh tế. Đến năm 1990, Bộ môn Địa lý được chuyển thành Khoa Địa lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM.

Từ tháng 3 năm 1996, sau khi tách trường, Khoa Địa lý trở thành một trong những khoa thành viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hiện nay, tổng số giảng viên của Khoa là 25 giảng viên, trong đó có: 07 tiến sĩ và 18 thạc sĩ (trong đó có 08 giảng viên đang học nghiên cứu sinh ở trong nước và ngoài nước).

Hệ đào tạo của Khoa Địa lý bao gồm bậc Đại học và bậc Sau đại học.

- Ở bậc Đại học, Khoa Địa lý đào tạo Cử nhân Khoa học ngành Địa lý học với 04 chuyên ngành là Địa lý Môi trường, Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng, Địa lý Dân số và Xã hội và Bản đồ - Viễn thám - GIS. Tổng số sinh viên bậc Đại học trong năm học 2014-2015 là 459 sinh viên.

-  Ở bậc Sau đại học, Khoa Địa lý đào tạo Tiến sĩ 01 chuyên ngành là Quản lý tài nguyên và môi trường; đào tạo Thạc sĩ thuộc 02 chuyên ngành là: (1) Quản lý tài nguyên và môi trường (2) Địa lý học (trừ Địa lý tự nhiên). Tổng số học viên bậc Sau đại học trong năm học 2014-2015 là 36 học viên.

Về thành tựu

Đóng góp vào sự phát triển bền vững các tỉnh thành thông qua phối hợp với các Sở chức năng thực hiện các dự án liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Khoa Địa lý đã xây dựng mối quan hệ hợp tác và phối hợp nghiên cứu với nhiều trường đại học ở Đức, Nhật, Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Úc và Pháp về các chủ đề kinh tế - xã hội, môi trường, GIS và biến đổi khí hậu.

Các giảng viên Khoa Địa lý đã chủ trì hay tham gia thực hiện nhiều đề án nghiên cứu cấp Nhà nước, Bộ và thành phố về các chủ đề phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, GIS và biến đổi khí hậu.

Các giảng viên Khoa Địa lý đã công bố nhiều công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. Trong đó, một số bài được đăng trên tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISI và sách có mã số chuẩn quốc tế ISBN.

Đề tài nghiên cứu của sinh viên của Khoa Địa lý đạt các giải thưởng cấp Bộ, Thành phố (giải thưởng Eureka) và cấp Trường hàng năm.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp của Khoa Địa lý hiện đang giữ trọng trách trong các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp.

* Nếu theo học hệ đại học tại khoa, sinh viên sẽ họ khối kiến thức gì? Và đâu là điểm mạnh của cử nhân Địa lý khi tốt nghiệp và tham gia vào thị trường lao động?

 Về khối kiến thức đào tạo

Địa lý học, ngày nay, đã trở thành một ngành khoa học mang tính tổng hợp và tính liên ngành cao, tích hợp giữa ba mảng kiến thức Khoa học Tự nhiên, Kinh tế - Xã hội và Kỹ thuật - Công nghệ, thể hiện ở ba lĩnh vực chính: Địa lý Tự nhiên - Môi trường, Địa lý Nhân văn và Địa thông tin.

Theo xu hướng hội nhập vào quá trình toàn cầu hóa hiện nay trong nghiên cứu và giảng dạy địa lý học ở các trường đại học trong khu vực và trên Thế giới, chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học ngành Địa lý học của Khoa Địa lý thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, do những đặc thù riêng, được tổ chức thành 04 chuyên ngành đào tạo: Địa lý Môi trường, Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng, Địa lý Dân số và Xã hội, Bản đồ - Viễn thám - GIS.      

Chương trình ở bậc Cử nhân ngành Địa lý học được xây dựng và triển khai theo phươngthức tín chỉ hướng mục tiêu vào quá trình đào tạo một nguồn nhân lực được trang bị những tri thức nền tảng của khoa học và của các chuyên ngành địa lý, các phương pháp nghiên cứu cơ bản và kỹ năng làm việc liên ngành, cũng như khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực chuyên môn ở những quy mô và mức độ khác nhau theo quan điểm hội nhập và phát triển bền vững. Nguồn nhân lực được đào tạo này sẽ tham gia góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh thế giới đang cạnh tranh và thay đổi nhanh chóng bởi xu hướng toàn cầu hóa mạnh mẽ và sâu rộng trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống con người hiện nay. 

Chương trình đào tạo bao gồm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn đại cương: chương trình đào tạo được tổ chức thành những nhóm học phần cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về quy luật thành tạo, phát triển và tương tác của các quyển thành phần; đặc điểm của sự phân hóa, diễn biến và mối quan hệ tương tác theo không gian và thời gian của các hiện tượng tự nhiên, các dạng tài nguyên môi trường sinh thái và các lĩnh vực hoạt động của đời sống con người. Trên cơ sở đó, khuyến khích sinh viên rèn luyện và thể hiện tư duy không gian và tư duy hệ thống trong quá trình quan sát và đánh giá vấn đề.Sinh viên được giới thiệu và tư vấn lựa chọn chuyên ngành.

- Giai đoạn chuyên ngành: chương trình trang bị cho sinh viên những tri thức khoa học, phương pháp tư duy độc lập và phê phán, hướng dẫn thực hiện các phương pháp nghiên cứu cơ bản của chuyên ngành và liên ngành, rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm để phát triển năng lực phát hiện và hợp tác giải quyết vấn đề. Sinh viên được thực hành các kỹ năng khai thác và thành lập bản đồ số về các hiện tượng tự nhiên-môi trường và kinh tế-xã hội, ứng dụng hệ thống thông tin Địa lý (GIS), Viễn thám (RS) và các phần mềm tin học chuyên dụng trong Khoa học Xã hội (SPSS) để phân tích, đánh giá và xử lý các vấn đề quan tâm phân hóa theo không gian và biến chuyển theo thời gian ở những quy mô và mức độ khác nhau.    

Khối kiến thức và kỹ năng đào tạo của từng chuyên ngành các bạn vui lòng tham khảo tại đây.

Về, điểm mạnh của cử nhân ngành Địa lý học khi tham gia thị trường lao động, khái quát lại có mấy ý sau:

- Kiến thức và kỹ năng chuyên môn cung cấp cho các sinh viên luôn gắn liền với nhu cầu xã hội và không ngừng được cập nhật theo trình độ khu vực và thế giới.

- Kiến thức liên ngành và chuyên ngành của ngành Địa lý học phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của các cơ quan Nhà nước, Trung tâm, Viện nghiên cứu và Công ty tư nhân trong lãnh vực kinh tế, dân số, xã hội và môi trường.

- Kinh nghiệm nghiên cứu sinh viên thu nhận và tích lũy được trong quá trình đào tạo.

- Khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành, kỹ năng độc lập và làm việc nhóm và kỹ năng mềm.


Sinh viên chuyên ngành Địa lý dân số- xã hội thực tế.


* Một trong những hoạt động mà sinh viên rất cần đó là thực tập thực tế để họ có thể ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Vậy, hoạt động thực tập thực tế của sinh viên khoa được tổ chức như thế nào?
 

Trong 04 năm học tập ở bậc đại học ngành Địa lý học, sinh viên bắt buộc tham gia ít nhất 02 tuyến thực tập thực tế và 01 đợt thực tập tốt nghiệp:

Thực tập thực tế cơ sở ngành Địa lý: là một chuyên đề bắt buộc và thường được tổ chức vào cuối năm thứ hai hàng năm cho sinh viên sau khi kết thúc các môn học thuộc giai đoạn cơ sở ngành. Chuyên đề này được tổ chức cho sinh viên đi thực địa khảo sát các đặc điểm về địa lý tự nhiên như: địa hình, địa chất - địa mạo, khí hậu, thổ nhưỡng, thủy văn và sinh vật trong suốt quá trình thực tập; khảo sát các đặc điểm về địa lý kinh tế - xã hội như: dân cư, nguồn lao động, các hoạt động kinh tế, các di tích lịch sử - văn hóa và các loại hình dịch vụ tại các khu vực mà đoàn thực tập lựa chọn khảo sát, thực tập.


Thực tập thực tế chuyên ngành: là một chuyên đề bắt buộc và thường được tổ chức vào cuối năm thứ ba hàng năm cho sinh viên sau khi sinh viên đã học các môn học cơ bản, tiên quyết của từng chuyên ngành đào tạo. Tùy thuộc vào đặc điểm riêng biệt của từng chuyên ngành đào tạo mà sinh viên được hướng dẫn tham gia các tuyến thực tập với địa bàn và nội dung thực tập khác nhau.


Thực tập tốt nghiệp: được tổ chức khoảng 3 tháng của học kỳ cuối năm thứ tư (tiến hành song song với học chính khoá), sau khi sinh viên đã học hầu hết các học phần chuyên môn và đã có định hướng về lãnh vực quan tâm chuyên sâu. Đợt thực tập này tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với môi trường công việc thực tế có những đòi hỏi cao, giúp sinh viên vận dụng những kiến thức chuyên ngành, nâng cao kỹ năng làm việc và giao tiếp xã hội, có thêm kinh nghiệm nghề nghiệp sẽ không bỡ ngỡ khi ra trường, tham gia công tác. Đây là cơ hội tốt để sinh viên mở rộng quan hệ với các đơn vị hoạt động trong chuyên ngành và chứng minh năng lực của mình với các nhà tuyển dụng.

* Ngoài các hoạt động học tập, sinh viên Khoa có thể tham gia những hoạt động ngoại khoá nào? Và những hoạt động này giúp ích gì cho sinh viên?

Khoa Địa lý là một trong những khoa có phong trào hoạt động ngoại khoá sôi nổi. Sinh viên của Khoa Địa lý đã tham gia và đạt được nhiều thành tích cả trong và ngoài trường. Ngoài việc học tập, sinh viên có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt trong các câu lạc bộ... Có thể kể đến các hoạt động tiêu biểu của sinh viên Khoa Địa lý: Các cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên, Hội trại truyền thống “Kết nối Địa lý”,  Sinh hoạt học thuật trong câu lạc bộ “Geoid",  Sinh hoạt tình nguyện trong câu lạc bộ công tác xã hội “Tia Sáng Xanh”, Hội thao sinh viên,...Những hoạt động ngoại khóa trên sẽ giúp sinh viên: Có thêm kiến thức về các lĩnh vực trong cuộc sống; Tạo cơ hội giao lưu tinh thần, tăng cường học hỏi, đoàn kết và hợp tác cùng nhau; Hoàn thiện và bổ sung các kỹ năng sống, phát triển năng lực bản thân.

Thưa Tiến sĩ, Cử nhân sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc trong những lĩnh vực nào và triển vọng thành công ra sao?

Ứng với mỗi chuyên ngành sẽ có những lĩnh vực việc làm khác nhau, các bạn có thể tham khảo về cơ hội việc làm cho cả 4 chuyên nghành tại đây.

* Xin thầy gửi gắm một số thông điện cho những học sinh đang có ý định đăng ký xét tuyển vào ngành?

Mỗi cá nhân đều có những sở thích, thế mạnh riêng. Mỗi ngành học cũng mang trong mình những nét hay riêng. Các em hãy chọn ngành học theo sự đam mê, năng lực vốn có của bản thân và tham vấn ý kiến của gia đình, người thân và bạn bè. Nếu các em thực sự yêu thích, say mê các lĩnh vực làm việc đề cập trong các chuyên ngành Địa lý Môi trường, Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng, Địa lý Dân số và Xã hội và Bản đồ-Viễn thám-GIS, Khoa Địa lý sẽ là một địa chỉ lựa chọn xứng đáng với kỳ vọng của các em.

Xin cảm ơn Tiến sĩ.

Chỉ tiêu và danh sách tổ hợp môn xét tuyển đại học Trường ĐH KHXH&NV năm 2015: tải tại đây
Quy định xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của ĐHQG-HCM: tải tại đây


KHOA ĐỊA LÝ
Phòng A222, số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08.38293828 (xin số 130)
Website: http://dialy.hcmussh.edu.vn/

 TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.