Khoa Địa lý

1.Tổng quan về ngành:

Khoa Địa lý là một trong các khoa có truyền thống và bề dày nghiên cứu của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng năm, các giảng viên Khoa Địa lý thực hiện các đề tài nghiên cứu các cấp và hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực kinh tế, dân số, xã hội, môi trường, bản đồ, viễn thám và GIS phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng. Các giảng viên của Khoa thường xuyên công bố kết quả nghiên cứu tại các hội thảo khoa học và trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Nối tiếp truyền thống này, sinh viên Khoa Địa lý tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và đạt được nhiều giải thưởng cấp Bộ, cấp thành phố (Giải thưởng Eureka), cấp trường, giải thưởng Holcim … 

 

2. Mục tiêu đào tạo

Chương trình Cử nhân ngành Địa lý học được xây dựng và triển khai nhằm đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, kiến thức, thái độ, kỹ năng thích hợp để làm việc trong lĩnh vực môi trường, kinh tế, dân số, xã hội, bản đồ,viễn thám và GIS. 


3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân của các chuyên ngành có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị như sau:

 1. Chuyên ngành Địa lý Môi trường:

  1- Làm việc tại các cơ quan quản lý tài nguyênmôi trường các cấp (Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyênMôi trường của các tỉnh thành phố, Phòng Tài nguyênMôi trường các quận huyện, Phòng Quản lý Môi trường của các Khu công nghiệp-Khu chế xuất), dự án phát triển, dự án liên ngành của các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, công ty, doanh nghiệp trong các lĩnh vực:

  + Đánh giá chất lượng môi trường.

  + Quản lý môi trường,

  + Giáo dục môi trường.

  + Giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện môi trường.

  + Đánh giá tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu.

  2- Nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao

      đẳng và phổ thông.

  Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học chuyên sâu ở bậc thạc sĩtiến sĩ của các chuyên ngành như: Địa lý học, Quản lý tài nguyên và môi trường, Biến đổi khí hậu, Phát Triển Bền Vững ở trong nước và ngoài nước.

 2. Chuyên ngành Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng:

1- Làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, công ty

    doanh nghiệp trong các lĩnh vực:

+ Quản lý, đánh giá và hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội, các chính sách quản lý kinh tế các cấp.

+ Qui hoạch, tổ chức không gian kinh tế xã hội, kinh tế ngành và liên ngành.

+ Nghiên cứu, phân tích thị trường và xây dựng các thị trường tiềm năng.

+ Xây dựng và tham gia quản lý các dự án đầu tư và các dự án mang tính liên

   ngành.

2- Nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao

     đẳng và phổ thông.

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học chuyên sâu ở bậc thạc sĩtiến sĩ của các chuyên ngành như: Địa lý học, Kinh tế phát triển, Quản lý tài nguyên và môi trường… ở trong nước và ngoài nước.

 1. Chuyên ngành Địa lý Dân số-Xã hội:

  1- Làm việc trong các cơ quan chức năng nhà nước (Sở Lao độngThương binh xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ …), Ủy ban nhân dân các cấp, dự án phát triển, tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ và công ty, doanh nghiệp trong các lĩnh vực:

  + Thu thập xử lý và phân tích các thông tin dân số, kinh tế và xã hội phục vụ cho quá trình hoạch định chính sách xã hội và phát triển và cho việc ra quyết định quy hoạch, quản lý và tổ chức không gian lãnh thổ.

  + Thiết kế, quản lý thực hiện và đánh giá các dự án nghiên cứu và phát triển.

  2- Nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao

      đẳng và phổ thông.

  Ngoài ra, có thể tiếp tục theo học chuyên sâu ở bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ của các chuyên ngành như: Địa lý học, Quản lý tài nguyên và môi trường, Phát triển học ... ở trong nước và ngoài nước.

 2. Chuyên ngành Bản đồ, Viễn thám và GIS:

1- Làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, dự án phát

     triển, công ty, doanh nghiệp trong các lĩnh vực :

+ Thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định trong quy hoạch, quản lý và tổ chức không gian lãnh thổ.

+ Thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng GIS.

2- Nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao

    đẳng và phổ thông.

Ngoài ra, có thể tiếp tục theo học chuyên sâu ở bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ trong các chuyên ngành như: Bản đồ, Viễn thám, GIS, Địa lý học, Quản lý tài nguyên và môi trường ở trong nước và ngoài nước.

 

4. Hình thức và thời gian đào tạo: chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 6 năm.


5. Chuẩn đầu ra:

5.1. Phẩm chất

Có phẩm chất đạo đức, chính trị, và trung thực, đủ tư cách để tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội và nghiên cứu phát triển phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế và sự tiến bộ của xã hội.

5.2. Kiến thức

a. Kiến thức giáo dục đại cương

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

b. Kiến thức cơ sở ngành

- Có kiến thức nền tảng của Khoa học Địa lý.

- Có kiến thức về lịch sử phát triển Khoa học Địa lý, kiến thức về tư duy lãnh thổ, tư duy

- liên ngành và tư duy hệ thống.

- Có kiến thức đại cương về các phương pháp nghiên cứu và công cụ nghiên cứu (Bản đồ,

viễn thám, GIS) sử dụng trong Khoa học Địa lý.

 • Có kiến thức nền tảng liên quan đến các chuyên ngành sinh viên lựa chọn theo học trong

   năm 3 và năm 4.

  c. Kiến thức chuyên ngành

  Sinh viên có kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành và kiến thức thực tế (thông qua các đợt thực tập thực tế chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp, thiết kế đồ án, khóa luận tốt nghiệp).

  5.3. Thái độ

  Sinh viêný thức trách nhim đối vi công vic và cng đồng, ý thc bo v môi trưng, ý thức k lut, ý thức học tập suốt đời, có tinh thần đoàn kết và tác phong công nghip.

  5.4. Kỹ năng

     Sinh viên có các kỹ năng sau đây:

 • Kỹ năng cứng: bao gồm kỹ năng như phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề, sử dụng các phần mềm thống kê chuyên ngành và xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch.
 • Kỹ năng mềm: bao gồm các kỹ năng như làm vic theo nhóm, làm vic độc lập, tự học và tự nghiên cứu và giao tiếp.
 • Kỹ năng hỗ trợ chuyên môn: bao gồm kỹ năng về Tin học (sử dụng máy tính, khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng tương đương chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ B) và Ngoại ngữ (kiến thức ngoại ngữ tương đương Tiếng Anh trình độ B1.2, theo quy định số 992/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH -hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành).


6. Chương trình đào tạo:

6.1 Khối kiến thức đại cương

Bao gồm các nhóm kiến thức:

1- Lý luận Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: Bao gồm các môn học: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối Cách mạng Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

2- Kiến thức Khoa học Xã hội-Nhân văn: Bao gồm các môn học: Lịch sử văn minh Thế giới, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Pháp luật đại cương, Xã hội học đại cương, Logic học đại cương …

3- Kiến thức Khoa học Tự nhiên: Bao gồm các môn học: Xác suất thống kê, Toán cao cấp, Viễn thám đại cương,  Tin học đại cương.

4- Ngoại ngữ

5- Giáo dục thể chất

6- Giáo dục quốc phòng

6.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Bao gồm các khối kiến thức:

 1. Kiến thức cơ sở ngành

  Bao gồm các môn học: Cơ sở địa lý tự nhiên, Cơ sở địa lý nhân văn, Bản đồ đại cương, GIS đại cương, Địa chất - địa mạo đại cương, Thổ nhưỡng học đại cương, Thủy văn học đại cương,  Khí tượng và khí hậu học đại cương, Địa sinh vật đại cương, Dân số học và Địa lý dân cư, Địa lý đô thị, Địa lý thế giới, Địa lý tự nhiên Việt Nam, Địa lý kinh tế Việt Nam, Thực tập thực tế…

   

 2. Kiến thức chuyên ngành

a.Chuyên ngành Địa lý Môi trường: Bao gồm các môn học: Môi trường học cơ bản, Tài nguyên đất và ô nhiễm môi trường đất, Tài nguyên nước và ô nhiễm môi trường  nước, Tài nguyên và sinh thái rừng, Tài nguyên khoáng sản và năng lượng, Kinh tế môi trường, Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường, Phương pháp nghiên cứu trong khoa học môi trường, Bệnh học môi trường, Giáo dục môi trường, Thực tập thực tế chuyên ngành…

 

b. Chuyên ngành Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng: Bao gồm các môn học: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế quốc tế, Phương pháp nghiên cứu trong Địa lý kinh tế-xã hội, Chính sách phát triển vùng, Kinh tế vùng và phân tích thị trường, Qui hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, Tổ chức không gian kinh tế, Lao động việc làm và phát triển nguồn nhân lực, Marketing cơ bản, Marketing địa phương, Nghiên cứu thị trường, Thực tập thực tế chuyên ngành…

 

c. Chuyên ngành Địa lý Dân số và Xã hội: Bao gồm các môn học: Quy hoạch và quản lý đô thị, Phân tích, dự báo và chính sách dân số, Những vấn đề xã hội trong quy hoạch và phát triển nông thôn và đô thị, Chính sách xã hội và các vấn đề an sinh xã hội, Giới và phát triển, Xây dựng và quản lý dự án phát triển có sự tham gia, Thống kê ứng dụng trong địa lý kinh tế-xã hội, Phương pháp nghiên cứu trong Địa lý dân số-xã hội, Thực tập thực tế chuyên ngành…

 

d. Chuyên ngành Bản đồ, Viễn thám và GIS: Bao gồm các môn học: Phương pháp nghiên cứu trong chuyên ngành GIS, Thu thập và xử lý dữ liệu địa lý, Cơ sở dữ liệu GIS, Phân tích GIS, Xử lý và giải đoán ảnh, Phân tích và xây dựng dữ liệu viễn thám, Viễn thám nâng cao, Lập trình cơ bản, Lập trình GIS, Xây dựng và quản lý dự án GIS, Hệ thống thông tin môi trường, Ứng dụng GIS trong phân tích thị trường, Thực tập thực tế chuyên ngành… 

 

7. Liên hệ:

Khoa Địa lý

Phòng A.222, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38293828 – Số nội bộ 130

- Website: http://hcmussh.edu.vn                         Email: dialy@hcmussh.edu.vn

 

 PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.